ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSTORY MEDIA PRODUCTION

 

1) Definities

2) Toepassingen

3) Verplichtingen WorkStory

4) Verplichtingen Opdrachtgever

5) Auteursrechten

6) Leveringstermijnen

7) Betaling

8) Duur en Beëindiging Overeenkomst

9) Geheimhouding

10) Aansprakelijkheid en vrijwaring

11) Aanpassingen en Meerwerk

12) Toepasselijk recht

 

1) Definities

 

1.1 WorkStory Media te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van

koophandel in Amsterdam met kvk nummer: 51663198. Handelend onder de naam

Prisma Productie.

 

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of particulier met wie WorkStory een overeenkomst is aangegaan

betreffende de ontwikkeling van een filmproduct door WorkStory.

 

1.3 Partijen: WorkStory als leverancier van het betreffende film product en de opdrachtgever als

afnemer van het betreffende filmproduct.

 

2) Toepassingen

 

2.1 WorkStory heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Deze

aanpassingen of aanvullingen zullen tenminste 21 dagen voordat ze van kracht gaan door

WorkStory aan de Opdrachtgever moeten zijn gecommuniceerd. Indien de Opdrachtgever deze

‘nieuwe’ voorwaarden niet wilt aanvaarden, kan de Opdrachtgever tot de datum dat deze

voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk beëindigen.

 

2.3 Indien enige voorwaarde(n) van deze algemene voorwaarden nietig verklaard of vernietigd

worden, blijven de resterende voorwaarden van kracht en zullen WorkStory en de Opdrachtgever

overleg plegen om tot vergelijkbare vervangende voorwaarden te komen, waarbij de nietige

of vernietigde voorwaarden in acht genomen zullen worden.

 

3) Verplichtingen WorkStory

 

3.1 WorkStory zal zich inspannen om naar beste weten en kunnen de activiteiten voor levering van

het product zorg te dragen.

3.2 WorkStory zal de Opdrachtgever een passend alternatief bieden indien WorkStory door enig reden

niet aan haar inspanningsverplichtingen niet kan voldoen.

 

4) Verplichtingen Opdrachtgever

 

4.1 De Opdrachtgever zal WorkStory steeds alle medewerking verlenen en gegevens, inlichtingen of

materiaal (bijvoorbeeld, foto`s en logo`s ) verschaffen dat noodzakelijk is voor een redelijke

uitvoering van de overeenkomst, zonder hiervoor enige kosten in rekening te brengen of

eventuele schade te verhalen als gevolg van het ontbreken van bovengenoemde.

 

4.2 De Opdrachtgever draagt zorg voor en de verantwoordelijkheid over het aanleveren van het

juiste materiaal, zoals (maar niet uitsluitend) foto’s, videomateriaal, logo’s en

huisstijlelementen, alsmede voor de kwaliteit daarvan. Indien WorkStory kosten maakt doordat

de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is WorkStory gerechtigd die kosten in rekening te

brengen.

 

4.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invoer van gegevens. Als blijkt dat de

noodzakelijke gegevens niet juist zijn ingevoerd heeft WorkStory het recht om de overeenkomst te

ontbinden en om eventuele ontstane kosten in rekening te brengen.

 

5) Auteursrechten

 

5.1 De ontwikkelde producten en/of (beeld)materiaal zijn volledig rechten-vrij.  WorkStory heeft de vrijheid om het concept te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie en daarmee op te nemen in haar eigen openbare portfolio.

 

5.2 WorkStory heeft het recht om bij alle ontwikkelde producten en/of (beeld)materiaal kenbaar te

maken dat WorkStory de producent daarvan is door middel van een bescheiden vermelding van

haar logo en internetsite achter elke sequentie.

 

6) Leveringstermijnen

 

6.1 De door WorkStory aangegeven leveringstermijnen zijn slechts een indicatie die naar beste weten

is bepaald gebaseerd op de gegevens die voorhanden waren tijdens het aangaan van de

overeenkomst met de Opdrachtgever. WorkStory zal er echter altijd naar streven om de

vermelde leveringstermijnen te halen. In geval van alleen een overschrijding van een

leveringstermijn is er geen sprake van verzuim van WorkStory en kan WorkStory niet aansprakelijk

gesteld worden voor enig schade waarvan de Opdrachtgever het niet halen van de

leveringstermijn de oorzaak ziet.

 

7) Betaling

 

7.1 Alle geoffreerde zijn inclusief omzetbelasting (%21BTW).

7.2 WorkStory hanteert deelfacturering: 50% van de totale offerte wordt gefactureerd na het

accepteren van de offerte en de rest van de totale offerte ( 50% ) wordt

gefactureerd na aflevering van het eindproduct.

 

7.3 In geval dat de Opdrachtgever in gebreke blijft om binnen de factuur vermelde

betalingstermijn te betalen, is WorkStory gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten,

waaronder (maar niet uitsluitend) deurwaarderkosten en administratiekosten, en de

wettelijke rente die geld voor handelsovereenkomsten in rekening te brengen, met een

minimum van 15% van het offerte bedrag.

 

7.4 In geval WorkStory twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever is WorkStory gerechtigd

zekerheid steling te vragen of een aanbetaling te vragen. Als de Opdrachtgever daar niet mee

akkoord is, is eFilms gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

8) Duur en Beëindiging Overeenkomst

 

8.1 De duur van de overeenkomst is van onbepaalde tijd.

 

8.2 De overeenkomst eindigt zodra het eindproduct is geleverd door WorkStory en de Opdrachtgever

de vergoeding voor dit eindproduct geheel betaald heeft.

 

8.3 Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts ontbinden als één van de partijen dermate in

gebreke blijft dat het verder nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk is en nadat

de partij een redelijk termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, derhalve als deze

overeenkomst anders bepaalt. De tekortkoming moet wel door schriftelijke kennisgeving zijn

gecommuniceerd aan de betreffende partij.

 

8.4 WorkStory kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst

door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden als

de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement is verklaard of

de onderneming van de Opdrachtgever word geliquideerd of beëindigd met een andere

reden dan reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. WorkStory kan wegens deze

beëindiging niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schadevergoeding.

 

8.5 Als de Opdrachtgever in geval van punt 8.4 al prestaties voor de uitvoering van de

overeenkomst heeft ontvangen, dient de Opdrachtgever deze gewoon te vergoeden en is de

vergoeding dus geen voorwerp van ongedaanmaking. Eventueel al gefactureerde

vergoedingen blijven gewoon verschuldigd en zijn direct opeisbaar door WorkStory.

 

8.6 Indien Opdrachtgever WorkStory opdracht heeft gegeven en deze opdracht voordat deze is

uitgevoerd intrekt, opzegt, of op een andere wijze beëindigd, is Opdrachtgever aan WorkStory

tenminste 15% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd, onverminderd het

recht van WorkStory om haar daadwerkelijke schade als gevolg van de intrekking, opzegging of

andere wijze van beëindiging te vorderen.

 

9) Geheimhouding

 

9.1 Elke partij is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijk gegevens jegens derden en deze

informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor de informatie verkregen is.

 

10) Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

10.1 WorkStory is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van producten of

diensten van WorkStory, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van WorkStory.

 

10.2 WorkStory is niet aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de Opdrachtgever

veroorzaakt door een haar toerekenbare tekortkoming vanwege opzet of grove schuld,

waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,

schade aan gegevens bestanden en schade aan bedrijfstagnatie.

 

10.3 In geval van directe, materiële schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van WorkStory, is

WorkStory alleen aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan het totaal van de

door de Opdrachtgever voor geleverde producten of diensten aan WorkStory betaalde bedragen.

 

10.4 Schade waarvoor WorkStory aansprakelijk wordt gehouden dient binnen een termijn van 10 dagen

na het ontstaan van de schade schriftelijk aan WorkStory te zijn doorgegeven als de partij met de

geleden schade in aanmerking wil komen voor een vergoeding.

 

11) Aanpassingen en Meerwerk

 

11.1 Aanpassingen zal WorkStory kosteloos doorvoeren als het aanpassingen in de montage betreft

van het geleverde eindresultaat. Aanpassingen die extra opnames vergen zullen onder

meerwerk vallen waarop punt 11.2 van toepassing zal zijn.

 

11.2 Als de Opdrachtgever WorkStory verzoekt werkzaamheden of ander prestaties die niet in de

overeenkomst zijn opgenomen uit te voeren, dan zal dit vallen onder meerwerk en is WorkStory

gerechtigd hier haar gebruikelijk tarieven voor te rekenen bovenop de overeengekomen

vergoeding in de overeenkomst.

12) Toepasselijk recht

 

12.1 De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften, waaronder (maar niet

uitsluitend) de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming van Persoonsgegevens, in

acht zijn genomen en dat alle voorschreven aanmeldingen zijn gedaan.

 

12.2 Overeenkomsten tussen WorkStory en de Opdrachtgever vallen onder het Nederlands recht.

 

12.3 Alle geschillen die mochten ontstaan betreffende overeenkomsten gesloten tussen WorkStory en

de Opdrachtgever zullen uitsluitend beslecht worden door debevoegde rechter te Amsterdam.